تاثیر ارتود نسی در ناحیه پائینی صورت

تاثیر ارتود نسی در ناحیه پائینی صورت

قبل از ارتود نسی

قبل از ارتود نسی

بعد از ارتود نسی

بعد از ارتود نسی

تا ثیر ارتودنسی بر فک پائین

تا ثیر ارتودنسی بر فک پائین

ارتودنسی از داخل

ارتودنسی از داخل